ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია"

ხალხთა შორის ურთიერთობები, კონფლიქტების მოგვარების სამსახურში.

სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“-ს და მისი პარტნიორების საქმიანი წინადადებები და შეთავაზებები

 Деловые    предложения  партнёров  «Бизнесинкубатор»-а 

О чайном  экстракте  (краткое описание)

Исследование чайного  экстракта, полученного специалистами Кутаиси (Грузия), проведенное в Московском  институте питания 1989-1990гг, показали, что данный чаиный экстракт  обладает выраженной  фармакологической  активностью   и оказывает  высокое  фармакотерапевтическое влияние при  повреждениях  желудка и  кожного  покрова.

Чайный  экстракт  оказывает  антиульцерогенное  действие, благодаря  способности  повышать  резистентность  слизистой  оболочки  желудка при  введении  ульцерогенных агентов.  Указанные  благоприятные  влияния  обусловлены  содержанием в чайном экстракте  значительного количества  витаминов,  каротиноидов, аминокислот, минеральных солей, сахаров, веществ  фенольной  природы и других  биологически  активных веществ, обеспечивающих  выраженное   фармакотерапевтическое  влияние.   При  изучении  острой  токсичности  выявлено, что  чайный  экстракт   относится к группе  нетоксических  веществ.

При изучении  влияния чайного экстракта  на сердечно- сосудистую систему  выявлено, что данный препарат не  обладает  кардиотоксическим   действием.

Чайный экстракт не обладает местно-раздражающим, аллергизирующим  действием, а также  тератогенной и  эмбриотоксической  активностью.

Чайный экстракт  целесообразно  применять в качестве  ранозаживляющего средства, с целью  стимуляции  заживления ран, а также как эффективное  противоязвенное  средство при   повреждении желудка. По указанным  свойствам чайный экстракт, напр.  3-4 раза сильнее, чем облепиховое масло.

Компоненты  липидов  чая является  питательными и  биологическими  активными  веществами, входящими в состав  традиционных продуктов питания.

Исследование липидов образца чая, проведённые методами спектрофотометрической,  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии,  тонкослойной  и газовой капилляр -ной  хроматографий, показали следующие результаты:

-содержание  липидов в сухом образце -1,21%

содержание  в липидах:

-      -хлорофилла  -330 мг%                  полярных липидов  - 19,9%

-ß-хлорофилла  -218  мг%                     стеринов                   -  5,6%       

-    -фейфитина  -2207 мг%                    высших  спиртов     - 9,2%

- ß - фейфетина  -773 мг%                     свободных жирных  кислот -27,4%

-каротиноидов- 773 мг %                      триглицеридов-          -5,9%

- ß токоферола -1580 мг%                     восков                         -1,2%

                                                                 эфиров  стеринов       -21,6%

                                                                 углеводородов            -2,8%

 

Жирнокислотный       состав   липидов,               относительные %:

8:0 -0,11                        14:1-0,15                                17:1-1.12

9:0-0,15                         15:0i-0.38                               18:0 -4.95

9:0-0,38                         15:0 -0.91                               18:1-8.73

10:0-0,88                       15:1-1.28                                19:0   -сл

11:0-0,08                       16:0ai-1.87                             20:0i-0.40         

12:0-1,90                       16:0-25.37                              20:0 -0.57

12:1-3,63                       16:1-0.76                                18:3-23.24

13:0-5,94                       17:0i-0.89                               21:0-0.05

14:0-0,58                       17:0 -0.26                               22:0-0.19      

14:0-0,84

 

Чаиный экстракт успешно может быть использован, как уникальное сырьё в фармакологической промышленности и просто, как  эффективный целебный добавок к пище.

Заинтересованные могут обращаться в Кутаисское социальное предприятие“Тернали+“, функционирующее при "Бизнесинкубатор"-е.

Контактные лица: Константин Ломидзе , моб.:  +995 593 470 840

                                Гоча Кучухидзе ,      E-mail: zombre@mail.ru     

 

 

ABOUT TEA EXTRACT

(Short description)

 

 

The studies of the tea extract conducted by the experts of Kutaisi (Georgia ),carried out at the Moscow Institute of Nutrition in 1989-1990 , showed that the given tea extract has a well-defined pharmacological activity and makes a high pharmacotherapeuticimpact on the stomach and skin injuries.

The tea extract bringsanti-ulcer genic action, thanks to its ability to increase the resistance of the mucous membrane with the insertion of theulcer genic agents.The indicated favorable impact is based on the content of the tea extract, which is full of significant amounts of vitamins, carotenoids, amino acids, mineral salts, sugars, phenolic substances and other biologically active substances, providing a pronounced pharmacotherapeuticimpact. The study of the acute toxicity showed that tea extract refers to a group of non-toxic substances. While studying the effect of a tea extract on the cardiovascular system, it was revealed that the given preparation does not have any cardiotoxic effect.The given tea extract does not have the locally irritating, allergenic effects, as well as teratogen and embryotoxic activity. The tea extract is reasonable to use as a wound healing agent, to stimulate wound healing, as well as an effective anti-ulcer agent for gastric damage. For the mentioned properties the tea extract is 3-4 times stronger than that of the sea buckthorn oil. The components of the lipid tea are nourishing and biologically active substances that are part of the traditional foods.

 The studies of the lipid sample of the tea conducted through the methods of spectrophotometric, high performance liquid chromatography, thin-layer, and capillary gas chromatography showed the following results:

- Lipid content dry sample -1.21 % ;

lipid content :

 

-     chlorophyll -330 mg %                           polar lipids - 19,9%

- ß- chlorophyll -218 mg                                   sterols % - 5.6%

-     feyfitina -2207 mg %                              higher alcohols - 9,2%

 - ß - feyfetina -773 mg %                              free fatty acids -27.4 %

 -carotenoids- 773 mg                                   triglycerides- % -5,9%

- ß tocopherol -1580 mg                                waxes % -1.2%

                                                                   21.6 % sterol esters

                                                                   hydrocarbons -2.8 %.

The fatty acid

composition of lipids

relative %

8:0 -0,11  

8:0 -0,11

9:0-0,15

9:0-0,38

10:0-0,88

11:0-0,08

12:0-1,90

12:1-3,63

13:0-5,94

14:0-0,58

14:0-0,84

14:1-0,15                               

15:0i-0.38                              

15:0 -0.91                              

15:1-1.28                               

16:0ai-1.87                            

16:0-25.37                             

16:1-0.76                               

17:0i-0.89                              

17:0 -0.26                              

 

17:1-1.12

18:0 -4.95

18:1-8.73

19:0   -сл

20:0i-0.40         

20:0 -0.57

18:3-23.24

21:0-0.05

22:0-0.19      

 

 

 

The tea extract can be advantageously used as a unique raw material in a pharmacological industry and just as effective medicinal food additives. Interested parties may contact the social enterprise " Ternali+" operating at a " business incubator "  .

 

Contact persons:

Konstantin Lomidze: mob.tel.+995 593 470 848

Gocha  Kuchuxidze.

E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Предлогаются

Сиропы разные с натуральными ароматизаторами:

- сироп лимона

- сироп апельсина(Tarragon)

- сироп фейхоа

- сироп малины

- сироп груш

- оптовые цены выше укананной продукции $ 1.60 за    1 литр.

- сироп уникального красного Винограда Саперави- оптовая  цена 1 литра 2.7%


упоковываются в 20 литровой таре или в другом объме по требованию покупателей.

По заказу потребителей изготовливаются также натуральние сиропы без сахара. Их цены

Их цены зависят от цен фруктов  в новом сезоне,которое оретировочно составляет около 8 $ за 1 литр.

 

 

 

 

Грузинские сухофрукты

 

   

 

 

 

Наименование

цена за 1 кг $

комент.

1

Яблоко

7,0

Призводится летом и Осенью

2

Чернослыв

9,5

Призводится летом

3

Инжыр

13,5

Призводится Осенью

4

Айва

8,0

Призводится Осенью

5

Хурма

9,0

Призводится Осенью

6

Чурчхела:

- с орехом фундук

- с грецким орехом

„Чурчхела“  с изюмом

 

1.5-2.0

2.0-3.0

1.5-2.0

 

Призводится почти весь год

 

 

7

Призводитель:Социальное предприятие «Тернали+»

Функционируюшее при кутаисском «Бизнесинкубаторе»

        тел/факс: +995 0431 26-51-06

   моб:   599 552064;   +995 558 177 047

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;                     

 

Лесные ягоды сушенные цены за 1 кг:

- Черника – 15 $ (Возможность поставки: 3-5 тн. за сезон);

- Облепиха – 7,5 $ (Возможность поставки: 3-6 тн. за сезон);

- Шиповник – 2,5 $ (Возможность поставки: 20-25тн. за сезон)

- Красный баяришник $ 3,0 (Возможность поставки: 5-7тн. за сезон)

 

წაკითხული 2423 ჯერ