Notice: Undefined property: stdClass::$image1 in /home/apbcge/domains/apbc.ge/public_html/components/com_k2/views/item/view.html.php on line 603
Thursday, 12 May 2016 16:15

ბიოსაწვავის რესურსების კვლევა იმერეთში

 

2016  წლის 29 აპრილს ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“-ს  საკონფერენციო დარბაზში შედგა ჩეხეთის რესპუბლიკის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მანქანათმშენებლობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელთა  საინფორმაციო შეხვედრა  ქუთაისში  მოქმედ  არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესმენების, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებთან,იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

წარმომადგენლებთან, თემაზე:“ ბიოსაწვავის რესურსების  კვლევა იმერეთში“.

პროექტის მენეჯერმა ქ-ნმა მიშელ  კოლარიკოვამ  დამსწრე საზოგადოებას დეტალურად გააცნო პროექტის მიზნები, ამოცანები და საბოლოო შედეგები.

შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ   იმერეთის რეგიონში  შესწავლილ  იქნება  ბიომარაგის პოტენციალი და სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“-ს ბაზაზე  დაიწყება მუშაობა  როგორც მყარი , ისე თხევადი  ბიოსაწვავის  წარმოებაზე. 

გადაწყდა: სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“-ს ტერიტორიაზე მოეწყოს  ბიოსაწვავის  რესურსების (წარმოების) საგამოფენო კუთხე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ჩეხი კოლეგები: პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი ვლადიმირ  ჩალუპა და ტექნიკური კოორდინატორი პეტრ ჰუტლა.

ისინი დაინტერესდნენ ასევე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით , რასაც მიეძღვნა იმერეთში მოღვაწე ფერმერთა  მიერ წარმოებული  ჩაის, ჩირის  და  მწვანილების  გამოფენა.

ღონისძიების ამსახველი ფოტოები თან ერთვის. 

 

April 29, 2016, in the conference hall of Association "Peaceful and Business Caucasus" held an information meeting of Research Institute of Mechanical Engineering.

The meeting was held in Kutaisi with the existing non-governmental organizations, businessmen, professors of Kutaisi State University named by Akaki Tsereteli, with the authorities of Georgia regions: Guria, Racha-Lechkhumi, Kvemo Svaneti, as well as with the representatives of the Autonomous Republic of Adjara and the Autonomous Republic of Abkhazia. The conference was held on the theme: Investigation of biofuel resources in Imereti.

Project Manager Ms. Michelle Kolarikova  was familiarized the participants with the goals, objectives and final outcome in details. It was noted that in Imereti will be examined the potential of biological supplies and on the basis of business incubator will begin the work on the production of both solid and liquid biofuels.

It was decided: to organize on the territory of business incubator the  exhibition area of the resources for the production of biofuels.

The meeting was attended by Czech colleagues’, executive director Vladimir Chalupa, executive and technical director Peter Hutla. They are also interested in Georgian agriculture products produced by local farmers (tea, dried fruits, herbs).

 Photos from the event are attached below.

 

29 апреля 2016 года,  в конференцзале  ассоциации « Мирный и деловой Кавказ» состоялась информационная встреча представителей научно- исследовательского института  машиностроения.

Встреча проводилась с действующими в Кутаиси неправительственными организациями, бизнесменами, профессорами Кутаисского государственного университета имени Акакия Церетели,с представителями власти  регионов Грузии : Гурия, Рача-Лечхуми,Квемо Сванети, а  также  с представителями Аджарской автономной республики и Абхазской автономной республики. Конференция проводилась на тему: Исследование ресурсов биотоплива в Имеретии.

Менеджер проекта госпожа Мишель Коларикова детально ознакомила присутствующих с целями,задачами и окончательными итогами. На встрече было отмечено,что в Имерети будет изучен потенциал биозапасов  и на базе  бизнес инкубатора  начнется работа по производству как твердого и жидкого биотоплива.

Было принято решение: организовать на территории бизнес инкубатора выставочный уголок, чтобы показать ресурсы для производства  биотоплива.

На встрече присутствовали чешские коллеги: исполнительный директор пректа Владимир Чалупа и технический директор Петр Хутла. Они также заинтересовались продукцией грузинского сельского хозяйства, производимой местными фермерами (чай,сухофрукты,зелень).

 Фотографии с мероприятия прилагаются ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 2207 times Last modified on Friday, 13 May 2016 08:35

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Apbc.Ge

Non commerce (non profitable) legal entity Association “Peaceful and Business Caucasus” was registered in accordance with the legislation of Georgia in August 13, 2004. Registration No #5/4102-5/ზ-11.

©2021 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search