ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png

„ბიზნესინკუბატორი“ არის ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიას" (ამსკ), სხვა პარტნიორი NGO-ების, ბიზნესსექტორის წარმომადგენლების  და აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის  ერთობლივი ინიციატივა. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ იგი ამსკ–ს მიერ წარმატებით განხორციელებული მასშტაბური, გრძელვადიანი პროექტია, რომელიც შექმნილია და ხორციელდება  ქუთაისში უკვე მე–9 წელია.  „ბიზნესინკუბატორი“ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა (ძირითად ახალგაზრდების) სტაჟირებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას და დასაქმებას  უწყობს ხელს. სტაჟიორები აქ  საარსებო საშუალებების შექმნის საჭირო უნარ–ჩვევებს იძენენ.

"ბიზნესინკუბატორის"   უვადო სარგებლობაშია 17,0 ათასამდე მ2 სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, ყოფილი "ელექტრომექანიკური" ქარხნის შენობები და 0,5ჰა მიწის ნაკვეთი. „ბიზნესინკუბატორის“  მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს იმერეთში და სხვა რეგიონებში  საარსებო წყაროების შექმნის  მსურველ, სათანადო განათლების და უნარების მქონე სამუშაოს მაძიებელი ახალგაზრდების   დასაქმებას, უმუშევრობის, სიღარიბის და უთანასწორობის შემცირებას, შიმშილის აღმოფხვრას, ადამიანებისათვის ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფას. ის აქტიურად  მონაწილეობს   გარემოს დაბინძურების, კლიმატის ცვლილების  და ტყეების განადგურების შეჩერების ღონისძიებებში.  ეს სრულ თანხვედრაშია 2030 წლამდე გაეროს მდგრადი განვითარების ისეთ გლობალურ მიზნებთან, როგორიცაა:  N1, N2, N3, N7, N8, N16.

აფხაზეთის სსიპ  „ბიზნესინკუბატორს“, ამსკ–სთან მჭიდრო თანამშრომლობით, შესწევს უნარი თავისი წონადი  წვლილი შეიტანოს საქართველოს მთავრობის მეტად მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ინიციატივა „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ“ რეალიზაციის  საქმეში.

 დასახული მიზნების მიღწევის  მთავარი ინსტრუმენტია მცირე ბიზნესში და ფერმერულ მეურნეობებში ახალგაზრდების 6 თვემდე ვადით სტაჟირება-სწავლება.  გეგმიური სტაჟირების ბოლო ეტაპზე იწყება საკუთარი საარსებო წყაროების შესაქმნელად სტარტაპის  რესურსების მოპოვება, მცირე ბიზნესის წამოწყება და მისი ინკუბაციის უმტკივნეულო  წარმართვა. მთელ ამ პროცესში გამოიყენება  ინოვაციური  მიდგომები.

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2024 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search