აფხაზეთის სსიპ "ბიზნესინკუბატორი" რეზიუმე

აფხაზეთის სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“. ეს ორგანიზაცია არის  ამსკ–ს ინიციატივით შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც 9 წელზე მეტია  წარმატებით მუშაობს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა (ძირითადად ახალგაზრდების) სტაჟირებისა და დასაქმების საკითხებზე. შექმნილი აქვს ასევე დუალური სწავლებისთვის საჭირო პირობები. „ბიზნესინკუბატორში“ განთავსებული 17–ზე მეტი მცირე კომპანია, საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივა „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ“, პროგრამაში ჩართული (ან ჩართვის მსურველი) აფხაზებისა და ოსებისათვის  ყველაზე სასურველი პარტნიორები არიან.

logo-bi.png

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2024 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search