ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png
ოთხშაბათი, 08 ივნისი 2016 06:15

დიასპორის დღეები

28 მაისს, ქ. თბილისში, მუშტაიდის ბაღში    დიასპორის   დღეების    ფარგლებში    გამართულ    ღონისძიებში მონაწილეობა მიიღო   ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“-ს მიერ შექმნილმა და  სსიპ „ბიზნესინკუბატორში“ განთავსებულმა ქართული ელიტური  ჩაის მწარმოებელმა და  მოქმედმა  სოციალური საწარმო „თერნალი +“-მა .

აქ მოსულ  სტუმრებს საშუალება ეძლეოდათ თერნალი+“–ის   მიერ    შემოთავაზებული   ჩაის    ასორტიმენტის    დაგემოვნების.

თერნალი+“–ის   წარმომადგენლებმა  სტუმრებს  დამაჯერებელი არგუმენტებით  აუხსნეს ,    თუ   რატომ   უნდა   დავლიოთ   ქართული   ჩაი და მისი სასარგებლო თვისებები რამდენად საჭიროა  ადამიანის   ჯანმრთელობისთვის.

„თერნალი +“-ის წარმოებული   მწვანე   ელიტური ჩაი დააგემოვნა და მოიწონა

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა  დიასპორის საკითხებში  ბ-ნმა   გელა დუმბაძემ.

 Within "Days of Diaspora", on May 28, in Tbilisi, in Mushtaidi's park, in which the social company "Ternali +" - the producer of elite Georgian tea - had taken place. This company is created by "Peace and Business Caucasus" association in case of the Business incubator.

 Guests of action had an opportunity to taste the range of tea offered by the “Ternali +” company.

 Representatives of the company have explained to guests of advantage of the Georgian tea, have told about its useful properties for health.

 The minister of Georgia of diaspora Mr. Gela Dumbadze had liked elite green tea which is made by the company “Ternali+”.

 Look at a photo gallery.

 

 

 

 

 

ფილიალის გახსნის მიზანია, ევროპაში აღიარებული სტანდარტებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა წყლის და გაზის მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობის სფეროში, რომელიც ხელს შეუწყობს ქუთაისში მიმდინარე და სამომავლოდ დაგეგმილი პროექტების სწორ და ხარისხისნ  შესრულებას.

ამავდროულად, უმუშევრობის შემცირებაზე მომუშავე „ბიზნესინკუბატორსა“  და “ჯეოტურანს”    შორის გაფორმდა ოფიციალური მემორანდუმი, რომლის თანახმად მხარეები გამოხატავენ მზაობას- ითანამშრომლონ საქართველოში განათლების რეფორმის, სწავლების  დუალური მეთოდების  დანერგვის, სტაჟირების, დასაქმების და ახალგაზრდებში უმუშევრობის შემცირების ნოვაციური  მიდგომების განვითარებაზე.

კომპანიის ფილიალის გახსნას დაესწრნენ:  „ჯეოტურანი“-ს პარტნიორი კომპანიების , იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, ქ.ქუთაისის მერიის, ქ.ქუთაისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების,  კერძო კომპანიების  წარმომადგენლები,       აფხაზეთის ა.რ . ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ბატონი მურმან ფარფალია.

საზეიმო ცერემონიალის   ლენტი გაჭრა   ქ.ქუთაისის მერმა  შოთა მურღულიამ.

იხილეთ ფოტო გალერეა.

 

On May 24 at 16 00 in the territory of ,,Business Incubator” has taken place the solemn presentation of the regional center by the ,,Geoturan” in the Western Georgia.

The purpose of opening the branch is the implementation of the standards recognized in Europe and modern technologies in the sphere of construction of gas and water main piping.It will positively affect the correct and high-quality implementation of the existing and potential projects planned in Kutaisi.

At the same time,between ,,Business Incubator” and ,,Geoturan” has been issued the official memorandum according to which the parties have expressed readiness for cooperation with Georgia in the sphere of education, introduction of double methods of study, training, developments of innovative approach of employment of youth and to shortening of unemployment.

At the opening of branch were representatives of the partner companies of ,,Geoturan”, representatives of administration of Imereti, the city hall of Kutaisi, NGO in Kutaisi, the Minister of Finance and Economies of the Autonomous Republic of Abkhazia Mr. MurmanParpalia.

The tape at a festive ceremony was cut by Mayor of Kutaisi Mr. Shota   Murgulia.

Look at photo gallery.

 

 

2016  წლის 29 აპრილს ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“-ს  საკონფერენციო დარბაზში შედგა ჩეხეთის რესპუბლიკის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მანქანათმშენებლობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენელთა  საინფორმაციო შეხვედრა  ქუთაისში  მოქმედ  არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბიზნესმენების, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებთან,იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

წარმომადგენლებთან, თემაზე:“ ბიოსაწვავის რესურსების  კვლევა იმერეთში“.

პროექტის მენეჯერმა ქ-ნმა მიშელ  კოლარიკოვამ  დამსწრე საზოგადოებას დეტალურად გააცნო პროექტის მიზნები, ამოცანები და საბოლოო შედეგები.

შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ   იმერეთის რეგიონში  შესწავლილ  იქნება  ბიომარაგის პოტენციალი და სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“-ს ბაზაზე  დაიწყება მუშაობა  როგორც მყარი , ისე თხევადი  ბიოსაწვავის  წარმოებაზე. 

გადაწყდა: სსიპ „ბიზნესინკუბატორი“-ს ტერიტორიაზე მოეწყოს  ბიოსაწვავის  რესურსების (წარმოების) საგამოფენო კუთხე.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ჩეხი კოლეგები: პროექტის აღმასრულებელი დირექტორი ვლადიმირ  ჩალუპა და ტექნიკური კოორდინატორი პეტრ ჰუტლა.

ისინი დაინტერესდნენ ასევე ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით , რასაც მიეძღვნა იმერეთში მოღვაწე ფერმერთა  მიერ წარმოებული  ჩაის, ჩირის  და  მწვანილების  გამოფენა.

ღონისძიების ამსახველი ფოტოები თან ერთვის. 

 

April 29, 2016, in the conference hall of Association "Peaceful and Business Caucasus" held an information meeting of Research Institute of Mechanical Engineering.

The meeting was held in Kutaisi with the existing non-governmental organizations, businessmen, professors of Kutaisi State University named by Akaki Tsereteli, with the authorities of Georgia regions: Guria, Racha-Lechkhumi, Kvemo Svaneti, as well as with the representatives of the Autonomous Republic of Adjara and the Autonomous Republic of Abkhazia. The conference was held on the theme: Investigation of biofuel resources in Imereti.

Project Manager Ms. Michelle Kolarikova  was familiarized the participants with the goals, objectives and final outcome in details. It was noted that in Imereti will be examined the potential of biological supplies and on the basis of business incubator will begin the work on the production of both solid and liquid biofuels.

It was decided: to organize on the territory of business incubator the  exhibition area of the resources for the production of biofuels.

The meeting was attended by Czech colleagues’, executive director Vladimir Chalupa, executive and technical director Peter Hutla. They are also interested in Georgian agriculture products produced by local farmers (tea, dried fruits, herbs).

 Photos from the event are attached below.

 

29 апреля 2016 года,  в конференцзале  ассоциации « Мирный и деловой Кавказ» состоялась информационная встреча представителей научно- исследовательского института  машиностроения.

Встреча проводилась с действующими в Кутаиси неправительственными организациями, бизнесменами, профессорами Кутаисского государственного университета имени Акакия Церетели,с представителями власти  регионов Грузии : Гурия, Рача-Лечхуми,Квемо Сванети, а  также  с представителями Аджарской автономной республики и Абхазской автономной республики. Конференция проводилась на тему: Исследование ресурсов биотоплива в Имеретии.

Менеджер проекта госпожа Мишель Коларикова детально ознакомила присутствующих с целями,задачами и окончательными итогами. На встрече было отмечено,что в Имерети будет изучен потенциал биозапасов  и на базе  бизнес инкубатора  начнется работа по производству как твердого и жидкого биотоплива.

Было принято решение: организовать на территории бизнес инкубатора выставочный уголок, чтобы показать ресурсы для производства  биотоплива.

На встрече присутствовали чешские коллеги: исполнительный директор пректа Владимир Чалупа и технический директор Петр Хутла. Они также заинтересовались продукцией грузинского сельского хозяйства, производимой местными фермерами (чай,сухофрукты,зелень).

 Фотографии с мероприятия прилагаются ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2023 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search