ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ)

ნდობისა და მშვიდობის   მშენებლობა; კონფლიქტების ტრანსფორმაციისა და მოგვარების ხელშემწყობი საზოგადოებრივი,ეკონომიკური და ეკოლოგიური აქტივობების ჩატარება;  სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციების, ფესტივალების, ფორუმების, სხვადასხვა შეხვედრების, სემინარებისა და დისკუსიების მოწყობა .  
logoeb400.png

 Деловые    предложения  партнёров  «Бизнесинкубатор»-а 

О чайном  экстракте  (краткое описание)

Исследование чайного  экстракта, полученного специалистами Кутаиси (Грузия), проведенное в Московском  институте питания 1989-1990гг, показали, что данный чаиный экстракт  обладает выраженной  фармакологической  активностью   и оказывает  высокое  фармакотерапевтическое влияние при  повреждениях  желудка и  кожного  покрова.

Чайный  экстракт  оказывает  антиульцерогенное  действие, благодаря  способности  повышать  резистентность  слизистой  оболочки  желудка при  введении  ульцерогенных агентов.  Указанные  благоприятные  влияния  обусловлены  содержанием в чайном экстракте  значительного количества  витаминов,  каротиноидов, аминокислот, минеральных солей, сахаров, веществ  фенольной  природы и других  биологически  активных веществ, обеспечивающих  выраженное   фармакотерапевтическое  влияние.   При  изучении  острой  токсичности  выявлено, что  чайный  экстракт   относится к группе  нетоксических  веществ.

При изучении  влияния чайного экстракта  на сердечно- сосудистую систему  выявлено, что данный препарат не  обладает  кардиотоксическим   действием.

Чайный экстракт не обладает местно-раздражающим, аллергизирующим  действием, а также  тератогенной и  эмбриотоксической  активностью.

Чайный экстракт  целесообразно  применять в качестве  ранозаживляющего средства, с целью  стимуляции  заживления ран, а также как эффективное  противоязвенное  средство при   повреждении желудка. По указанным  свойствам чайный экстракт, напр.  3-4 раза сильнее, чем облепиховое масло.

Компоненты  липидов  чая является  питательными и  биологическими  активными  веществами, входящими в состав  традиционных продуктов питания.

Исследование липидов образца чая, проведённые методами спектрофотометрической,  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии,  тонкослойной  и газовой капилляр -ной  хроматографий, показали следующие результаты:

-содержание  липидов в сухом образце -1,21%

содержание  в липидах:

-      -хлорофилла  -330 мг%                  полярных липидов  - 19,9%

-ß-хлорофилла  -218  мг%                     стеринов                   -  5,6%       

-    -фейфитина  -2207 мг%                    высших  спиртов     - 9,2%

- ß - фейфетина  -773 мг%                     свободных жирных  кислот -27,4%

-каротиноидов- 773 мг %                      триглицеридов-          -5,9%

- ß токоферола -1580 мг%                     восков                         -1,2%

                                                                 эфиров  стеринов       -21,6%

                                                                 углеводородов            -2,8%

 

Жирнокислотный       состав   липидов,               относительные %:

8:0 -0,11                        14:1-0,15                                17:1-1.12

9:0-0,15                         15:0i-0.38                               18:0 -4.95

9:0-0,38                         15:0 -0.91                               18:1-8.73

10:0-0,88                       15:1-1.28                                19:0   -сл

11:0-0,08                       16:0ai-1.87                             20:0i-0.40         

12:0-1,90                       16:0-25.37                              20:0 -0.57

12:1-3,63                       16:1-0.76                                18:3-23.24

13:0-5,94                       17:0i-0.89                               21:0-0.05

14:0-0,58                       17:0 -0.26                               22:0-0.19      

14:0-0,84

 

Чаиный экстракт успешно может быть использован, как уникальное сырьё в фармакологической промышленности и просто, как  эффективный целебный добавок к пище.

Заинтересованные могут обращаться в Кутаисское социальное предприятие“Тернали+“, функционирующее при "Бизнесинкубатор"-е.

Контактные лица: Константин Ломидзе , моб.:  +995 593 470 840

                                Гоча Кучухидзе ,      E-mail: zombre@mail.ru     

 

 

ABOUT TEA EXTRACT

(Short description)

 

 

The studies of the tea extract conducted by the experts of Kutaisi (Georgia ),carried out at the Moscow Institute of Nutrition in 1989-1990 , showed that the given tea extract has a well-defined pharmacological activity and makes a high pharmacotherapeuticimpact on the stomach and skin injuries.

The tea extract bringsanti-ulcer genic action, thanks to its ability to increase the resistance of the mucous membrane with the insertion of theulcer genic agents.The indicated favorable impact is based on the content of the tea extract, which is full of significant amounts of vitamins, carotenoids, amino acids, mineral salts, sugars, phenolic substances and other biologically active substances, providing a pronounced pharmacotherapeuticimpact. The study of the acute toxicity showed that tea extract refers to a group of non-toxic substances. While studying the effect of a tea extract on the cardiovascular system, it was revealed that the given preparation does not have any cardiotoxic effect.The given tea extract does not have the locally irritating, allergenic effects, as well as teratogen and embryotoxic activity. The tea extract is reasonable to use as a wound healing agent, to stimulate wound healing, as well as an effective anti-ulcer agent for gastric damage. For the mentioned properties the tea extract is 3-4 times stronger than that of the sea buckthorn oil. The components of the lipid tea are nourishing and biologically active substances that are part of the traditional foods.

 The studies of the lipid sample of the tea conducted through the methods of spectrophotometric, high performance liquid chromatography, thin-layer, and capillary gas chromatography showed the following results:

- Lipid content dry sample -1.21 % ;

lipid content :

 

-     chlorophyll -330 mg %                           polar lipids - 19,9%

- ß- chlorophyll -218 mg                                   sterols % - 5.6%

-     feyfitina -2207 mg %                              higher alcohols - 9,2%

 - ß - feyfetina -773 mg %                              free fatty acids -27.4 %

 -carotenoids- 773 mg                                   triglycerides- % -5,9%

- ß tocopherol -1580 mg                                waxes % -1.2%

                                                                   21.6 % sterol esters

                                                                   hydrocarbons -2.8 %.

The fatty acid

composition of lipids

relative %

8:0 -0,11  

8:0 -0,11

9:0-0,15

9:0-0,38

10:0-0,88

11:0-0,08

12:0-1,90

12:1-3,63

13:0-5,94

14:0-0,58

14:0-0,84

14:1-0,15                               

15:0i-0.38                              

15:0 -0.91                              

15:1-1.28                               

16:0ai-1.87                            

16:0-25.37                             

16:1-0.76                               

17:0i-0.89                              

17:0 -0.26                              

 

17:1-1.12

18:0 -4.95

18:1-8.73

19:0   -сл

20:0i-0.40         

20:0 -0.57

18:3-23.24

21:0-0.05

22:0-0.19      

 

 

 

The tea extract can be advantageously used as a unique raw material in a pharmacological industry and just as effective medicinal food additives. Interested parties may contact the social enterprise " Ternali+" operating at a " business incubator "  .

 

Contact persons:

Konstantin Lomidze: mob.tel.+995 593 470 848

Gocha  Kuchuxidze.

E- mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

 

 

 

 

Предлогаются

Сиропы разные с натуральными ароматизаторами:

- сироп лимона

- сироп апельсина(Tarragon)

- сироп фейхоа

- сироп малины

- сироп груш

- оптовые цены выше укананной продукции $ 1.60 за    1 литр.

- сироп уникального красного Винограда Саперави- оптовая  цена 1 литра 2.7%


упоковываются в 20 литровой таре или в другом объме по требованию покупателей.

По заказу потребителей изготовливаются также натуральние сиропы без сахара. Их цены

Их цены зависят от цен фруктов  в новом сезоне,которое оретировочно составляет около 8 $ за 1 литр.

 

 

 

 

Грузинские сухофрукты

 

   

 

 

 

Наименование

цена за 1 кг $

комент.

1

Яблоко

7,0

Призводится летом и Осенью

2

Чернослыв

9,5

Призводится летом

3

Инжыр

13,5

Призводится Осенью

4

Айва

8,0

Призводится Осенью

5

Хурма

9,0

Призводится Осенью

6

Чурчхела:

- с орехом фундук

- с грецким орехом

„Чурчхела“  с изюмом

 

1.5-2.0

2.0-3.0

1.5-2.0

 

Призводится почти весь год

 

 

7

Призводитель:Социальное предприятие «Тернали+»

Функционируюшее при кутаисском «Бизнесинкубаторе»

        тел/факс: +995 0431 26-51-06

   моб:   599 552064;   +995 558 177 047

E-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.;                     

 

Лесные ягоды сушенные цены за 1 кг:

- Черника – 15 $ (Возможность поставки: 3-5 тн. за сезон);

- Облепиха – 7,5 $ (Возможность поставки: 3-6 тн. за сезон);

- Шиповник – 2,5 $ (Возможность поставки: 20-25тн. за сезон)

- Красный баяришник $ 3,0 (Возможность поставки: 5-7тн. за сезон)

 

ა/წლის 17-18 ოქტომბერს  ქ. თბილისში   რიყეზე გამართულ ყოველწლიურ   საშემოდგომოდღესასწაულ  „თბილისობა“-ზე  მონაწილეობას იღებდა      სსიპ "ბიზნესინკუბატორთან" არსებული   ელიტური ჩაის მწარმოებელი სოციალური საწარმო "თერნალი+".

ღონისძიების დასასრულსფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ   მოეწყო  კონკურსი  საუკეთესო მწვანე და შავი ჩაის გამოსავლენად, სადაც       სადეგუსტაციო კომისიის წევრებმა  "თერნალი+"ის წარმოებული  ჩაი  დააჯილდოვეს   ვერცხლის მედლით.

 

At October 17-18 in Tbilisi, at the annual festival "Tbilisoba" took part the existing "business incubator" social enterprise "ternali +", producing an elite tea.

 At the end of the festival organizing committee held a contest to identify, by tasting the best varieties of green and black tea.

The company "ternali +" was awarded a silver medal.

სამშაბათი, 11 აგვისტო 2015 17:43

ინფორმაცია

2015 წლის  7 გვისტოს ქ. ქუთაისში, გუგუნავას ქ. #1-ში,  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  მიერ შექმნილ  სსიპ "აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლების  და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი"ბიზნესინკუბატორს"   აფხაზეთის ა.რ.  მთავრობის თვმჯდომარე  ბ-ნი  ვახტანგ ყოლბაიას ინიციატივით,  იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი  ბატონი  გივი ჭიჭინაძე ეწვია.

 ბატონი გივი ჭიჭინაძე დეტალურად გაეცნო "ბიზნესინკუბატორში" შემოყვანილ, საიჯარო ხელშეკრულებების საფუძველზე მოქმედ მცირე ბიზნესის წარმომადგენელ კომპანიებს,   სოციალური საწარმო „თერნალი+“-ს და მისი პარტნიორ  ხონის რ-ნ სოფ. დედალაურში შექმნილ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივ   "ეკომიგრანტ"-ს (მისი წევრები 1989 წელს მეწყერის შედეგად აჭარიდან გადმოსახლებული),  ასოციაცია "მშვიდობიანი და  საქმიანი კავკასია“ -ს  (ამსკ)  მიმდინარე საქმიანობებს, მათ  სამომავლო გეგმებს.

 ასევე, დეტალურად გაეცნო და მოიწონა აფხაზეთის ა.რ. მთავრობისა და USAID/NEO-ს მიერ ერთობლივად ინიცირებული მცირემიწიანი დამწყები ფერმერებისთვის სასწავლო/სადემონსტრაციო, ორგანული სასათბურე მეურნეობის  მოწყობის და საგამოფენო-სავაჭრო პავილიონის პროექტი, რომლის განხორციელებაში  "ბიზნესინკუბატორთან" აქტიურად თანამშრომლობენ  აფხაზეთის ა.რ. სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი (თავმჯდომარე ვალერი ბასარია), აფხაზეთის ა.რ.  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო (მინისტრი მურმან ფარფალია), სხვა სამსახურები. სამუშაოები დასრულების ფაზაშია.

ბოლოს საქმიანი საუბარი შედგა ოფისში. ბ-ნმა გივი ჭიჭინაძემ განაცხადა, რომ  იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციასა  და "ბიზნესინკუბატორს"  შორის ნაყოფიერი თანამშრომლობის  ძალიან კარგ შესაძლებლობას ეყრება საფუძველი და ითხოვა მიეწოდოს მას  საპროექტო იდეები, წინადადებები, პროექტები,  პოტენციურ ინვესტორებთან  წარსადგენად, რათა ხელი შეეწყოს  "ბიზნესინკუბატორი"-ს  საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებას, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმებისკენ  ორიენტირებული პროექტების შემუშავებას. მან  აფხაზეთის ა.რ.  მთავრობასა და "ბიზნესინკუბატორს"  ხელშეწყობა აღუთქვა.

  ღონისძიების დასასრულს,  აფხაზეთის ა.რ. მთავრობის თავმჯდომარემ ბ-ნმა ვ. ყოლბაიამ  მადლობა  გადაუხადა ბ-ნ გივი ჭიჭინაძეს და განაცხადა:ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით და საერთო ძალიხმევით, ერთობლივად განვახორციელებთ იმ პროექტებს,   იმ გეგმებს, რომელიც „ბიზნესინკუბატორი"-ს  წინაშე დგას. "ბიზნესინკუბატორი"-ს სრულად   ამუშავება კი - სასიცოცხლოდ აუცილებელია  დევნილი მოსახლეობისთვის."

 სსიპ "ბიზნესინკუბატორი"-ს ხელმძღვანელობამ  იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციას 10 აგვისტოს მიაწოდა  ეკონომიკური  განვითარებისკენ  მიმართული  იდეები  და  მოსაზრებები.

 

 

შაბათი, 27 ივნისი 2015 06:03

გინკგო ბილობა

 ეს ძალიან საინტერესო და სასარგებლო მცენარე  გინკგო  ბილობაა, რომელიც ევროპაში იშვიათობას წარმოადგენს. ჩვენი საიტის მკითხველებს კმაყოფილებით  ვაცნობებთ, რომ  ორი ძირი  მშვენივრად ხარობს  ქუთაისში, აფხაზეთის სსიპ "ბიზნესინკუბატორი"-ს სარგებლობაში არსებულ ტერიტორიაზე  (გუგუნავას ქ. #1). 

მისი ასაკი დაახლოებით 35 წელია, სიმაღლე 8-9 მეტრი. დიამეტრი ქვედა ნაწილში  40-მდე სმ-ია.  მცენარე კარგად შეფოთლილია. 

გინკგო  ბილობის შესახებ  ინფორმაციას  დაინტერესებულები  იხილავენ ჩვენს ვებგვერდზე და    არსებულ ინტერნეტ სივრცეში  საიტზე.

                                            

                                                ***

This is a unique and useful spicies of tree Ginkgo Biloba. It rarely grows in Europe. We are happy to inform our  visitors, that two trees of this plant grow in Kutaisi in the area of Abkhazian Legal Entity `Business Incubator` (1. Gugunava street). They are 35 years old, reching a height of 8-9 m. Their lower diameter  is 4 m. They are strong, covered with healthy leaves. 

For more information about the Ginkgo Biloba you can  visit internet and our web site:  www.apbc.ge

 

 

 Интересные факты о гинкго

  • Гинкго билоба (Ginkgo biloba L.) является деревом,которое было названо «живым ископаемым» известным биологом Чарльзом Дарвином, поскольку оно существует на Земле на протяжении 300 миллионов лет и не относится ни к одному из видов растений, существующих в настоящее время.
  • Дерево было обнаружено в Азии, где целебные свойства гинкго используются уже в течение 5000 лет. Активные ингредиенты гинкго содержатся в его листьях.
  • Дерево гинкго билоба росло и в Европе, но исчезло во время ледникового периода. В 1712 году немецкий врач и ботаник Энгельберт Кемпфер привез гинкго в Европу из Японии.
  • Гинкго является двуполым растением с мужскими и женскими цветками, которые не растут на одном и том же дереве. Мужские деревья имеют высокий и тонкий ствол, у женских растений ствол и верхушка дерева - толще.
  • Гинкго может вырастать до 40 м в высоту с уникальными, характерными только для него вееровидными листьями.
  • Дерево имеет очень длинную среднюю продолжительность жизни, оно может жить в течение более 1000 лет. Гинкго также чрезвычайно устойчиво к насекомым, бактериальным и вирусным инфекциям, а также к загрязнению воздуха.
  • Устойчивость гинкго к вредным воздействиям, скорее всего, является результатом выработки многочисленных веществ, которые действуют как мощные антиоксиданты и предотвращают повреждение клеток.
  • Первым растением, которое возродилось к жизни после взрыва атомной бомбы в Хиросиме, были почки гинкго. Новые растения имели все характерные черты гинкго и выросли в большие деревья с обычными для гинкго размерами и формой.

 

Apbc.Ge

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი  ასოციაცია "მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია" (ამსკ) დაფუძნებულია 2004 წლის 13 აგვისტოს,     რეგისტრაციის

 #5/4102-5/ზ-11.

©2024 Association “Peaceful and Business Caucasus”

Search